دوره های کوتاه مدت

دوره های در حال اجرا :

آشنایی با سرمایه گذاری و بورس

دوره ضوابط ساخت و ساز شهری

دوره آشنایی با نرم افزار متلب

لطفا مبلغ دوره را به شماره حساب های زیر واریز کرده و رسید پرداخت را تا پایان دوره نزد خود نگاه دارید.

۰۲۲۱۴۷۳۱۲۷۰۰۳

بانک ملی بنام مرکز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو

۲۶۶۵۹۴۳۹۹

بانک تجارت بنام مرکز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو