صفحه اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فراخوان برگزاری نخستین جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته

کسب مقام اول انجمن علمی نشریه و مقام سوم پژوهش جشنواره درون دانشگاهی حرکت توسط مرکز آموزش علمی کاربردی ایران فریمکو

کارگاههای تخصصی سال تحصیلی 95-94 

عنوان کارگاه تخصصی

مدرس

زمان برگزاری

حوزه ی تخصصی

مدت زمان(دقیقه)

کاربرد بتن خود متراکم در پروژه های عمرانی
مهندس پویا شکیبا
16 الی 18 -1394/07/29
عمران بتن
120
افزودنی های شیمیایی بتن
دکتر مهدی چینی
11 الی 12:30 – 1394/08/14
عمران بتن
90
بررسی تبیین جنس سطوح شهری با تاکیدبر تعدیل پدیده جزیره حرارتی
دکتر اسداله قبادی
14:30 الی 16:30 -1394/09/17
نقشه برداری
120
بروتالیسم در معماری(کاربردهای بتن اکسپوز در معماری)
مهندس صدف طلایی
14 الی 15:30 – 1394/11/06
معماری بتن
90
حفاری تونل(اجرایی تونل صدر)
مهندس سیدمرتضی حسینی
14 الی 16 – 1394/12/06
ژئوتکنیک
90